kontakt

Ogólne Warunki Handlowe Uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Akademię Enduro

 1. Uczestnictwo w szkoleniu z jazdy motocyklowej Enduro organizowanym przez właścieciela marki Akademia Enduro, firmę: All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J. z siedzibą w Skarżysko-Kamienna przy ul. Poziomkowej 10, odbywa się wyłącznie na warunkach określonych poniżej.
 2. Umowa uczestnictwa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Akademię Enduro zgłoszenia otrzymanego od kandydata, po otrzymaniu wpłaty zaliczki. Kandydat ma prawo do upoważnienia osoby trzeciej do uczestnictwa w szkoleniu z jazdy motocyklowej zamiast niego lub zamiast osoby wymienionej w formularzu, pod warunkiem, że osoba trzecia spełnia wszystkie wymagania związane z uczestnictwem wymienione w punkcie 3 poniżej. Jeżeli kandydat upoważni osobę trzecią do uczestnictwa w szkoleniu z jazdy motocyklowej Enduro, Akademia Enduro ma prawo zażądać bezpośrednio od kandydata pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z uczestnictwem tej osoby trzeciej. Termin szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro potwierdzony przez Akademię Enduro jest wiążący. Jeżeli kandydat nie może z istotnych powodów uczestniczyć w szkoleniu w ustalonym terminie, może złożyć pisemny wniosek o wyznaczenie innego terminu. Jeżeli Akademia Enduro zaakceptuje wniosek, kandydat będzie zobowiązany uiścić rzeczywiste koszty poniesione przez Akademię Enduro w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania szkolenia. W przypadku niezaakceptowania wniosku o zmianę terminu przez Akademię Enduro kandydat może zrezygnować z wykonania umowy na zasadach określonych w punkcie 11.
 3. Do uczestnictwa w szkoleniu z jazdy motocyklowej mogą jedynie przystąpić osoby:
  • które posiadają ważne w trakcie trwania szkolenia z jazdy motocyklowej prawo jazdy, które w dowolnym czasie może być sprawdzone na żądanie przez Akademię Enduro lub jej przedstawicieli.
  • za które została uiszczona pełna kwota za uczestnictwo na rzecz Akademii Enduro co najmniej 5 dni przed planowym rozpoczęciem szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro.
 4. W przypadku rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem, uczestnik zobowiązany jest wnieść zaliczkę w wysokości 30 % opłaty za uczestnictwo, którą należy wpłacić wraz ze złożeniem zgłoszenia.
 5. W przypadku szkoleń prowadzonych poza granicami Polski uczestnik zobowiązany jest uiścić pełną opłatę natychmiast po zgłoszeniu.
 6. Usługi świadczone przez Akademię Enduro obejmują szkolenie z jazdy motocyklowej Enduro składające się z części teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju szkolenia Enduro, które odbywają się albo na pojazdach dostarczonych przez Akademię Enduro lub na pojazdach samych uczestników, w zależności od poszczególnych szkoleń. W przypadku gdy uczestnik zabiera na szkolenie z jazdy motocyklowej Enduro swój własny pojazd, wówczas ponosi on wyłączną odpowiedzialność za to by pojazd był w odpowiednim stanie technicznym i by spełniał wszelkie wymagania prawne. Akademia Enduro ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu uczestnika w dowolnej chwili. Jeżeli uczestnik zabiera swój własny pojazd, pojazd ten nie będzie dodatkowo ubezpieczony przez Akademię Enduro.
 7. Zdjęcia i filmy video wykonane przez Akademię Enduro lub jego przedstawicieli w czasie szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro są własnością Akademii Enduro. Prawa autorskie należą do Akademii Enduro. Akademia Enduro może wykorzystywać wszelkie tego typu materiały do celów reklamowych i marketingowych. W przypadku materiałów, na których poszczególni uczestnicy szkolenia mogą zostać rozpoznani, wykorzystanie materiałów jest możliwe wyłącznie za zgodą uczestników szkolenia.
 8. Uczestnicy szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro powinni być świadomi, iż istnieje większe ryzyko wypadku na trudnych ścieżkach off-roadowych, terenach położonych z dala od cywilizacji w obcych krajach, w rejonach wysokogórskich i pustynnych. Akademia Enduro ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika jedynie w przypadku, gdy taka szkoda została spowodowana przez Akademię Enduro lub przez przedstawicieli Akademii Enduro lub pomocników, za pośrednictwem których wykonywana jest umowa zawarta z uczestnikiem, z ich winy.
 9. W przypadku gdy uczestnik bierze udział w szkoleniu z jazdy motocyklowej Enduro na własnym motocyklu, zobowiązuje się do zwolnienia Akademii Enduro, a także wszystkich osób wymienionych w punkcie 8 od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z wyłącznej lub przeważającej z winy Akademii Enduro lub jego przedstawicieli.
 10. W trakcie szkolenia z jazdy motocyklowej uczestnik zobowiązuje się do zachowania szczególnej dyscypliny oraz uważnego przestrzegania instrukcji udzielanych przez upoważniony personel Akademii Enduro. Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy zobowiązują się do nie wyprzedzania innych uczestników podczas szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro, łącznie z częścią szkoleniową odbywającą się w ruchu drogowym na drogach publicznych, o ile nie zostaną poinstruowani inaczej przez odpowiedzialnego za nich opiekuna z Akademii Enduro. Ponadto, uczestnicy zobowiązują się do niespożywania żadnych napojów alkoholowych podczas szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro (poziom stężenia alkoholu we krwi: 0,0‰). W przypadku poważnego naruszenia tych zobowiązań, Akademia Enduro ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszego uczestnictwa. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uczestnik uprawniony będzie do otrzymania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane świadczenia po pomniejszeniu go o rzeczywiste koszty poniesione przez Akademię Enduro.
 11. Kandydat ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. W sytuacji odstąpienia od umowy Akademia Enduro zwraca wpłacone przez kandydata kwoty, a w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie kandydata pomniejszone o rzeczywiste koszty poniesione przez Akademię Enduro w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania szkolenia. W przypadku poniesienia przez Akademię Enduro kosztów przewyższających wpłacone przez kandydata kwoty,kandydat zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Akademii Enduro. Akademia Enduro wskazuje, że orientacyjny koszt odstąpienia od umowy może wynieść: W przypadku szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro trwającego do 3 dni włącznie:
  • - w przypadku odstąpienia do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro - do 10% opłaty za uczestnictwo,
  • - w przypadku odstąpienia do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro -do 40 % opłaty za uczestnictwo,
  • - w przypadku odstąpienia do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro - do 60 % opłaty za uczestnictwo,
  • - w przypadku odstąpienia na mniej niż 7 dni lub w przypadku nie pojawienia się bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu – do 100 % opłaty za uczestnictwo.
  Rezygnacja powinna zostać być złożona na piśmie na adres Akademii Enduro lub na adres poczty elektronicznej biuro@akademiaenduro.pl . Wszystkie limity czasowe wymienione powyżej liczone są od momentu otrzymania przez Akademia Enduro pisma o rezygnacji. W przypadku szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro trwającej kilka dni zalecamy uczestnikom zawarcie umowy ubezpieczenia od rezygnacji, ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności, a także ubezpieczenia na wypadek pokrycia kosztów transportu w drodze powrotnej.
 12. Wynajem motocykli. Akademia Enduro może dostarczyć za opłatą pojazd do odbycia szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro. Za wynajęty pojazd pobierana jest kaucja w wysokości 5000 zł. Uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody na pojeździe powstałe z winy uczestnika. Drobne otarcia i zadrapania spowodowanie przewróceniem lub upadkiem motocykla nie będą obciążać uczestnika wyjazdu. Akademia Enduro oświadcza, że wszystkie dostarczane motocykle są w stanie technicznym umożliwiającym odbycie szkolenia. W przypadku wystąpienia usterki pojazdu podczas trwania szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro, pracownicy Akademii Enduro dołożą wszelkich starań, aby usterkę usunąć na miejscu lub dostarczyć pojazd zastępczy. W przypadku, gdy usterka wystąpiła, nie z winy uczestnika i nie dało się jej usunąć, ani dostarczyć pojazdu zastępczego, zostanie zaproponowany uczestnikowi nowy termin odbycia szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro lub wedle wyboru uczestnika zostanie mu zwrócone wynagrodzenie za niewykorzystane świadczenia.
 13. Realizacja szkoleń uzależniona jest od zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników każdorazowo jest podawana wraz z informacjami o szkoleniu. Akademia Enduro zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odwołania szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro z przyczyn niezależnych od Akademii Enduro, w szczególności z powodu małej ilości zgłoszeń, na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia z jazdy motocyklowej Enduro. W takim przypadku, opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone.
 14. Akademia Enduro zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, na której wykonywane jest szkolenie z powodu złych warunków pogodowych lub innego niebezpieczeństwa grożącego uczestnikom.
 15. Właściwym miejscem i sądem w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z umowy i powstałych w związku z umową będzie Sąd rzeczowo właściwy w Krakowie. Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstałe w związku z umową uczestnictwa podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą umów zawieranych z konsumentami.
 16. Jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie nie dotyczy konsumentów.
 17. Wszelkie płatności na rzecz Akademii Enduro należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze mBank - 96 1140 2004 0000 3702 7923 6654, prowadzony przez mBank, Oddział w Krakowie.
 18. Niniejsze ogólne Warunki Handlowe dotyczą umów zawieranych z  właściecielem marki Akademia Enduro, firmę: All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J. z siedzibą w Skarżysko-Kamienna przy ul. Poziomkowa 10, woj. małopolskie, numer telefonu: 663788798, e-mail: biuro@akademiaenduro.pl, NIP: 9442264812, REGON: 383880636, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 19. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Akademii Enduro biuro@akademiaenduro.pl lub pisemnie na adres: ul. Poziomkowa 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Akademię Enduro. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana na wskazany adres osoby składającej reklamację.
 20. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników szkoleń w formularzu rejestracyjnym jest podmiot wskazany w punkcie 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane ą w celu realizacji umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o Cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu ich używamy.
Niektóre z cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je jednak wyłączyć w ustawieniach przeglądarki co opisaliśmy na stronie Kontrola Cookies.