POROZUMIENIE

w sprawie Konkursu dla handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J.

zawarte w dniu …………………… w ……………………..

 

pomiędzy:

All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J. z siedzibą w Skarżysko-Kamienna, ul. Poziomkowa 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, EGON 383880636; NIP 9442264812, właścicielem marki Akademia Enduro zwanej dalej „Akademia Enduro”, w imieniu której działa:

Monika Ożóg- Właściciele

a

dane BMW

 

zwanych dalej „Stronami”.

 

Strony w ramach zacieśniana współpracy postanowiły zawrzeć Porozumienie o poniższej treści:

 

§1

Celem niniejszego Porozumienia jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Stronami polegające na wprowadzeniu Konkursu dla handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez Akademię Enduro, zwanego dalej „Konkursem”. 

 

§2

Organizatorem Konkursu jest Akademia Enduro.

§3

 

Konkurs trwa od 23.02.2019 do 30.11.2019

§4

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym warunki uczestnictwa, zasady przyznawania nagród określa Regulamin Konkursu dla handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez Akademię Enduro, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

 

§5

Do bieżącej koordynacji Konkursu wyznacza się Panią/Pana   .................. ……………………………………….

Koordynator odpowiedzialny jest za bieżącą realizację Konkursu, sprawny przepływ informacji, monitorowanie przebiegu Konkursu.

§6

W ramach realizacji Konkursu Strony zobowiązują się do:

 1. Akademia Enduro zobowiązuje się do:

- przekazywaniu wyników Konkursu oraz nagród wynikających z Regulaminu;

- obsługi deklaracji podatkowych i przekazanie ich, w odrębnych zamkniętych kopertach, zawierających jedynie imię i nazwisko handlowca, oraz jego adres korespondencyjny;

 

 1. BMW zobowiązuje się do:

- przekazania handlowcom informacji o Konkursie oraz udostępnienia Regulaminu;

- przekazania Akademii Enduro informację o handlowcach biorących udział w Konkursie;

- przekazywania rzeczonych oświadczeń oraz innych wymaganych Regulaminem dokumentów;

 

§7

Koszty organizacji Konkursu w całości pokrywa Akademia Enduro. BMW zobowiązuje się do niepobierania opłat, ani prowizji związanych z realizacją Konkursu na rzecz Akademii Enduro.

§8

BMW jako administrator danych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) powierza Akademii Enduro przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie i celu przewidzianych w Porozumieniu, a Akademia Enduro zobowiązuje się do zgodnego z prawem ich przetwarzania. Celem powierzenia przetwarzania danych ( w tym: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr konta bankowego) jest realizacja niniejszego Porozumienia.

§9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, a zostaje zawarte na czas jednego roku.

 

§10

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają pisemnej zgody obydwu stron w formie aneksu do Porozumienia.

 

§11

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Załączniki do Porozumienia:

- Załącznik nr 1: Regulamin Konkursu dla handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez Akademię Enduro Radosław Przysiecki

 

 

 

-----------------------------------------                                                                -------------------------------------------

                 BMW                                                                                                 AKADEMIA ENDURO

 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 do Porozumienia 

 

Regulamin Konkursu

dla handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże
organizowane przez Akademię Enduro

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady organizacji „Konkursu dla handlowców sieci dealerskiej BMW w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez Akademię Enduro Radosław Przysiecki.
 2. Celem Konkursu jest pozyskanie Klientów biznesowych na zakup szkoleń i podróży organizowanych przez Akademię Enduro.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest w siedzibie Organizatora.
 5. Organizatorem Konkursu jest Akademia Enduro
 6. Konkurs skierowany jest do handlowców sieci dealerskiej BMW Motorrad w Polsce.
 7. Konkurs trwa od dnia 23.02.2018 do dnia 30.11.2018
 8. Informacja o Konkursie zostanie przekazana Uczestnikom drogą mailową.

§2

Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału Uczestników w Konkursie jest posiadanie stosunku pracy w terminie trwania konkursu z jednym z dealerów marki BMW Motorrad.
 2. Warunkiem otrzymania nagród w Konkursie, o których mowa w §4 niniejszego Regulaminu, jest pozostanie na dzień zakończenia etapu w Konkursie w stosunku pracy z siecią dealerską BMW w Polsce.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa, o której mowa w  §6 niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu w przypadku:
 1. stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika obowiązków pracowniczych,
 2. stwierdzenia naruszeń przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ewentualna nagroda, która by mu przysługiwała nie przechodzi na innego Uczestnika.

§3

Zasady ustalenia wyników Konkursu

 1. Przyznanie nagrody w Konkursie jest uzależnione od pozyskania przez Uczestnika co najmniej jednego klienta, który zakupi szkolenie lub podróż organizowaną przez Akademię Enduro.
 2. Przez pozyskanie rozumie się:
 1. handlowiec dokonał rejestracji klienta w panelu na stronie akademiaenduro.pl, a klient dokończył rejestracje i dokonał płatności pełnej kwoty,
 2. handlowiec dokonał rejestracji oraz pełnej płatności wraz z klientem na stronie akademiaenduro.pl.
 1. Weryfikacji będzie dokonywał wyznaczony w Porozumieniu koordynator.

 

§4

Nagrody

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 2. Nagrody dla Uczestników wynoszą za:
 1. szkolenia organizowane w Polsce – 100zł netto za osobę,
 2. podróże organizowane w Polsce – 200zł netto za osobę,
 3. podróże Afryka – 500zł netto za osobę.
 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest uprzednie wypełnienie, podpisane oraz przekazanie do Akademia Enduro Załączników nr 2-4 do niniejszego Regulaminu zawierających m.in. oświadczenie z informacjami wymaganymi do wystawienia informacji PIT 8C zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oświadczenie należy przesłać w terminach wskazanych dla poszczególnych etapów w §3 ust. 4:- w formie skanu oświadczenia na adres e-mail: biuro@akademiaenduro.pl zgodnie
 2. Kwota Nagrody stanowi przychód Uczestnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku braku przekazania Załączników nr 2-4 do Regulaminu Nagroda nie zostanie Uczestnikowi przekazania.

 

§5

Sposób przekazania Nagród

 1. Wypłata nagród przez Akademia Enduro dla Uczestników Konkursu nastąpi po zakończeniu każdego kwartału, nie później niż do 15-go dnia następnego miesiąca, na rachunek bankowy Uczestnika przekazany w formie pisemnej według Załącznika nr 4 do Regulaminu, stanowiącego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Konkursu, po zakończeniu trwania Konkursu.
 2. Akademia Enduro nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranej Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.

 

§6

Komisja Konkursowa

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatora powoła Komisję Konkursową składającą się z:
 1. Radosław Przysiecki - przewodniczący Komisji,
 2. Monika Ożóg Przysiecka - członek Komisji.
 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu oraz przyznanie nagród.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie uchybia prawu do złożenia reklamacji.

 

§7

Reklamacje

 1. Uczestnicy są uprawnieni do składania odwołania w przypadku nie otrzymania przez Uczestnika Nagrody wskazanej w niniejszym Regulaminie pomimo spełnienia kryteriów do jej otrzymania, a także w innych przypadkach naruszenia przez Organizatora Regulaminu.  Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni.
 2. Odwołanie powinno być złożone w formie elektronicznej przesyłanej ze służbowej skrzynki poczty elektronicznej na adres: biuro@akademiaenduro.pl

Za rozpatrywanie odwołań złożonych przez Uczestnika odpowiada Organizator. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia przesłanych odwołań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Odpowiedź na odwołanie zostanie udzielona w formie elektronicznej na służbowy adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 

§8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest dealer BMW Motorrad, które powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, w zakresie i w celu przewidzianym w Porozumieniu z dnia …………………………………….
 2. Dane osobowe Uczestników są zbierane w celu uczestnictwa w Konkursie stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być organy podatkowe.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne.

 

§9

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Konkursu

 

 

………………………………………………………………….

                    (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

 

 

 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 

Oświadczam ,iż zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu : „Konkurs dla handlowców sieci dealerskiej BMW w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże organizowane przez Akademię Enduroi” i akceptuję go, jak również przystępuję do udziału w tym konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu i Komisję Konkursową w celu uczestnictwa w Konkursie, stosownie do zapisów zawartych w jego Regulaminie.

 

 

 

(podpis Uczestnika Konkursu)

 

 


Załącznik Nr 3

 

do Regulaminu Konkursu

 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

do celów podatkowych

 

 1. Dane osobowe uczestnika Konkursu:
 • Imię i Nazwisko……………………………………………………………….........................
 • PESEL ………………………………………………….......................................................
 • Data urodzenia…………………………………………………………………………………
 • Adres właściwego Urzędu Skarbowego ………………………………………………………………..................................................

 

 1. Adres zamieszkania:
 • Kraj ……………………………………………………………………………………………...
 • Województwo ………………………………………………………………………................
 • Powiat ………………………………………………………………………………................
 • Gmina …………………………………………………………………………………………..
 • Ulica …………………………………………………………………………………………….
 • Nr domu ………………………………………………………………………………………...
 • Nr lokalu ………………………………………………………………………………………..
 • Miejscowość ……………………………………………………………………………………
 • Poczta …………………………………………………………………………………………..

 

 1. Adres korespondencyjny, o ile różny od zamieszkania:
 • Ulica …………………………………………………………………………………………….
 • Nr domu………………………………………………………………………………..............
 • Nr lokalu ………………………………………………………………………………………..
 • Miejscowość …………………………………………………………………………..............
 • Kod pocztowy ………………………………………………………………………………….
 • Poczta …………………………………………………………………………………………..
 •  

(podpis Uczestnika Konkursu)

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Konkursu

 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………….........………………… oświadczam, że przyjmuję przyznaną mi nagrodę w Konkursie dla handlowców sieci dealerskiej BMW w Polsce na pozyskiwanie klientów na szkolenia i podróże orgaznizowane przez Akademię Enduro i proszę o przekazanie tej nagrody na niżej podany numer rachunku bankowego:

 

 • Nr rachunku ........................................................................................................................................

 

 

                                                                                           (podpis Uczestnika Konkursu)

Informacja o Cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu ich używamy.
Niektóre z cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je jednak wyłączyć w ustawieniach przeglądarki co opisaliśmy na stronie Kontrola Cookies.