kontakt

WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

organizowanej przez właścieciela marki Akademia Enduro, firmę:
All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J.
z siedzibą w Skarżysko-Kamienna przy ul. Poziomkowej 10,
posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/23/2015

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy z Akademia Enduro zwanym dalej ORGANIZATOREM następuje z chwilą podpisania przez Klienta i przedstawiciela ORGANIZATORA umowy. Przy zawieraniu Umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia ORGANIZATOROWI. Brak dostarczenia takich dokumentów, lub nieterminowe ich złożenie upoważnia ORGANIZATORA do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 2. O wszelkich zmianach danych podanych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o których nie został powiadomiony.

PLATNOŚĆ KOSZTÓW/ZMIANA CENY

 1. Klient zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w ustalonych przez ORGANIZATORA terminach i wysokościach. Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości upoważnia ORGANIZATORA do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 2. Cena ustalona w umowie może być podwyższona, nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli podwyższenie ceny jest uzasadnione jedną z następujących okoliczności:

 • wzrostu kosztów transportu,
 • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
 • wzrostu kursu walut.
 1. Organizator udokumentuje wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny.

 2. Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego.

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY/ODWOLANIE IMPREZY

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków Umowy, z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA. O każdej zmianie istotnych warunków umowy (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu) Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 2. Klient powinien w terminie 7 dni poinformować ORGANIZATORA czy:

  1. przyjmuje proponowaną zmianę,

  2. odstępuje od umowy.

Jeżeli Klient:

 1. nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 7 dni od zawiadomienia – przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
 2. zrezygnuje z imprezy w ciągu 7 dni od zawiadomienia - otrzymuje zwrot całej wniesionej wpłaty za imprezę.
 1. W przypadku rezygnacji z imprezy Klient może wyrazić zgodę na uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych lub działania siły wyższej, a także w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wniesionej opłaty za imprezę turystyczną. ORGANIZATOR powiadomi Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej. W przypadku odwołania imprezy z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszeń ORGANIZATOR powiadomi Klienta na piśmie o tym fakcie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 3. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:

  1. uczestniczyć w zaproponowanemu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

albo

 1. życzyć sobie natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat.
 2. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie lub z powodu siły wyższej.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. ORGANIZATOR zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie.

 

 1. W sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej przez Klienta ORGANIZATOR zwraca wpłacone przez Klienta kwoty, a w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta pomniejszone o rzeczywiste koszty poniesione przez ORGANIZATORA w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. W przypadku poniesienia przez ORGANIZATORA kosztów przewyższających wpłacone przez Klienta kwoty, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz ORGANIZATORA. ORGANIZATOR wskazuje, że orientacyjny koszt rezygnacji z imprezy turystycznej może wynieść:

  • do 50 zł (opłata manipulacyjna) w razie rezygnacji na więcej niż 40 dni przed wyjazdem na imprezę,

  • do 40% ceny imprezy – w razie rezygnacji na 40-22 dni przed wyjazdem na imprezę,

  • do 50% ceny imprezy – w razie rezygnacji na 21-10 dni przed wyjazdem na imprezę,

  • do 100% ceny imprezy – w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed wyjazdem na imprezę

 2. Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przesłanej na adres biuro@akademiaenduro.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia.

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW KLIENTA

 1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie do 7 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną.

 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

WYKORZYSTANIE ŚWIADCZEŃ

 1. W sytuacji rezygnacji przez Klienta ze świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy turystycznej, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient uprawniony będzie do otrzymania zwrotu wynagrodzenia za te świadczenia po pomniejszeniu go o rzeczywiste koszty poniesione przez ORGANIZATORA w związku z dokonanymi już przygotowaniami do ich zorganizowania.

 2. Jeżeli w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie usługa, stanowiąca istotną część programu tej imprezy, ORGANIZATOR wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.

 3. Kolejność realizacji programu imprezy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń drogowych (wypadki, kolizje), zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację programu, a także stwierdzenia innych zagrożeń dla życia lub zdrowia Klienta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem Klienta

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

3) siłą wyższą.

 1. Odpowiedzialność ORGANIZATORA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczone jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy szkód na osobie.

 2. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa obowiązującego w Polsce i na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. ORGANIZATOR nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów.

 3. Uczestnicy wycieczki Enduro powinni być świadomi, iż istnieje większe ryzyko wypadku na trudnych ścieżkach off-roadowych, terenach położonych z dala od cywilizacji w obcych krajach, w rejonach wysokogórskich i pustynnych.

 4. Usługi świadczone przez ORGANIZATORA obejmują wycieczki, które odbywają się albo na pojazdach dostarczonych przez ORGANIZATORA lub na pojazdach samych Klientów, w zależności od poszczególnych wycieczek, wyżywienie i zakwaterowanie może być zagwarantowane lub nie, o czy mówi szczegółowa oferta dotycząca danej wycieczki. W przypadku gdy Klient zabiera na wycieczkę Enduro swój własny pojazd, wówczas ponosi on wyłączną odpowiedzialność za to by pojazd był w odpowiednim stanie technicznym i by spełniał wszelkie wymagania prawne.

 5. ORGANIZATOR ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu Klienta w dowolnej chwili. Jeżeli Klient zabiera swój własny pojazd, pojazd ten nie będzie dodatkowo ubezpieczony przez ORGANIZATORA.

 6. ORGANIZATOR wyraźnie zaznacza, że w trakcie wycieczki Klient zobowiązuje się do zachowania szczególnej dyscypliny oraz uważnego przestrzegania instrukcji udzielanych przez upoważniony personel ORGANIZATORA. Ze względów bezpieczeństwa, Klienci zobowiązują się do nie wyprzedzania innych uczestników podczas wycieczki Enduro, łącznie z częścią szkoleniową odbywającą się w ruchu drogowym na drogach publicznych, o ile nie zostaną poinstruowani inaczej przez odpowiedzialnego za nich opiekuna ORGANIZATORA.

 7. Klienci zobowiązują się do niespożywania napojów alkoholowych podczas wycieczki Enduro (dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi: 0,0‰). W przypadku spożywania alkoholu przez Klienta ORGANIZATOR ma prawo wykluczyć Klienta z dalszego uczestnictwa w wycieczce. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient uprawniony będzie do otrzymania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane świadczenia po pomniejszeniu go o rzeczywiste koszty poniesione przez ORGANIZATORA.

WYNAJEM MOTOCYKLI

 1. ORGANIZATOR może dostarczyć za opłatą pojazd do wycieczki Enduro. Za wynajęty pojazd pobierana jest kaucja w wysokości ustalonej w umowie. Uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody na pojeździe powstałe z winy uczestnika. ORGANIZATOR oświadcza, że wszystkie dostarczane motocykle są w stanie technicznym umożliwiającym odbycie wycieczki. W przypadku wystąpienia usterki pojazdu podczas trwania wycieczki Enduro, pracownicy Akademii Enduro dołożą wszelkich starań, aby usterkę usunąć na miejscu lub dostarczyć pojazd zastępczy. W przypadku, gdy usterka wystąpiła, nie z winy uczestnika i nie dało się jej usunąć, ani dostarczyć pojazdu zastępczego, zostanie zaproponowany Klientowi nowy termin odbycia wycieczki Enduro lub zostanie zwrócone wynagrodzenie za niewykorzystane świadczenia.

 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, na której wykonywana jest wycieczka z powodu warunków pogodowych lub niebezpieczeństwa grożącego uczestnikom.

REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamację.

 2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej przewodnikowi lub usługodawcy wskazanemu przez ORGANIZATORA lub po powrocie w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.

 3. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację oraz żądanie Klienta.

 4. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

 5. ORGANIZATOR nie jest związany uznaniem roszczenia przez przewodnika wycieczki.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zdjęcia i filmy video wykonane przez Akademię Enduro lub jego przedstawicieli w czasie wycieczki Enduro są własnością Akademii Enduro. Prawa autorskie należą do Akademii Enduro.

Akademia Enduro może wykorzystywać tego typu materiały do celów reklamowych i marketingowych. W przypadku materiałów, na których poszczególni uczestnicy wycieczki mogą zostać rozpoznani, wykorzystanie materiałów jest możliwe wyłącznie za zgodą uczestników wycieczki.

PRZEPISY PRAWA

 1. Do zawartej między ORGANIZATOREM a Klientem umowy o świadczenie usług turystycznych stosuje się ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, t.j. z dnia 10 stycznia 2014 r., ustawę Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych oznacza akceptację niniejszych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą umów zawieranych z All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J. z siedzibą w Skarżysko-Kamienna przy ul. Poziomkowej 10, powiat krakowski, woj. małopolskie, numer telefonu: 663788798, e-mail: biuro@akademiaenduro.pl, REGON 383880636; NIP 9442264812 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 2. Wszelkie płatności na rzecz Akademii Enduro wpłacane w PLN należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze - 96 1140 2004 0000 3702 7923 6654 , prowadzony przez Bank mBank, Oddział w Krakowie. Wszelkie płatności na rzecz Akademii Enduro wpłacane w EUR należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze PL12 1140 2004 0000 3012 0970 6450, prowadzony przez mBank, Oddział w Krakowie.

 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest podmiot wskazany w punkcie 40. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane ą w celu realizacji umowy. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o Cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu ich używamy.
Niektóre z cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je jednak wyłączyć w ustawieniach przeglądarki co opisaliśmy na stronie Kontrola Cookies.